Kontroll i belastningsregistret - Hemstädning24

utdrag från belastningsregistret

Kontroll i belastningsregistret

Alla anställda är kontrollerade i belastningsregistret.

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan när du är intresserad av Hemstädning.

Få mer information via mail eller telefon
Icke bindande
Kostnadsfritt

Wikipedia information om Belastningsregistret

Belastningsregistret Belastningsregistret, i dagligt tal även brottsregistret eller polisregistret, är ett brottsregister som förs av Polismyndigheten (före 2015 Rikspolisstyrelsen) enligt lagen (1998:620) om belastningsregister, och som bland annat innehåller information om personer som ålagts påföljd för brott genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot eller fått åtalsunderlåtelse. Även domar meddelade i utlandet ska föras in.Polis-, skatte-, tull- eller åklagarmyndighet eller allmän domstol kan begära utdrag ur registret. En enskild person har rätt att skriftligen få ta del av samtliga uppgifter ur registret om sig själv. Efter en tid sker en gallring (borttagning) av belastning i registret. Straffpåföljden avgör i många fall hur länge en belastning finns kvar i registret, t.ex. gallras en belastning om fortkörningsbot 5 år efter dom.För personer under 18 år gallras uppgifterna efter fem år, vilket även gäller generellt för bland annat bötesbrott, för domar där straffet bestämts till villkorlig dom eller skyddstillsyn gallras uppgifterna normalt efter tio år efter att ett strafföreläggande godkänts eller en dom meddelats. En dom där ett fängelsestraff dömts ut gallras normalt tio år efter att den dömde frigetts från fängelsestraffet.